Uitnodiging Bijzondere ALV 27-10-2021

Wanneer       : 27 oktober 2021

Aanvang        : 20.00 uur

Waar              : Dorpshuis Humsterland te Oldehove

Betreft            : voornemen tot fusie Uitvaartverenigingen Dorkwerd, Grijpskerk, Kommerzijl,

                       Pieterzijl en Oldehove

Download hier de uitnodiging en agenda

Geachte leden,

Wij vinden het van groot belang dat de vereniging zorg blijft dragen voor het regelen van de uitvaart.

Om als vereniging ook in de toekomst de belangen van de leden goed te kunnen verzorgen zijn veranderingen nodig. Veel verenigingen, ongeacht hun doelstellingen en activiteiten, hebben het moeilijk met betrekking tot hun bestaansrecht.

Als bestuur hebben wij daarom kritisch naar onze vereniging gekeken. Wij vinden dat de volgende punten in de toekomst zorgelijk kunnen worden. De beperkte schaalomvang, de leeftijd van bestuurders en mogelijkheid tot het krijgen van nieuwe bestuursleden. Afname van leden mede door de geringe aanwas van nieuwe (jeugd-)leden. Ook willen we de financiële draagkracht van de vereniging op het gewenste niveau houden.

Dat is voor ons aanleiding geweest om met bestuurders van omliggende verenigingen in overleg te gaan. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de hiervoor vermelde onderwerpen en over de mogelijke oplossingen.

Dit heeft ertoe geleid dat de besturen van de verenigingen Dorkwerd, Grijpskerk, Kommerzijl, Oldehove en Pieterzijl het voornemen hebben om per 1 januari 2022 de huidige verenigingen op te heffen en met elkaar als nieuwe vereniging verder te gaan.

Wij willen onze krachten bundelen om zo uw belangen in de toekomst goed te blijven verzorgen.

Daarom ons voornemen tot het oprichten van een nieuwe vereniging. Wij zien met deze nieuwe (grotere) vereniging meer mogelijkheden om de begrafenisvereniging, of liever gezegd: uitvaartvereniging, toekomstbestendig te maken. Ons doel is om de vereniging meer ‘uitstraling’ (“Elan”) te geven. De meeste verenigingen zijn in de laatste 100 jaar weinig veranderd in werkwijze ed. Hoog tijd voor verandering(en), wat ons betreft.

Tevens moet de vereniging(en) voldoen aan de “Nardus norm”, dat is een certificering van Nardus die aangeeft dat de uitvaartvereniging voldoet aan de kwaliteitscriteria. In deze norm worden o.a. eisen gesteld aan bestuurlijk en financiële zaken.

Nardus is de branchevereniging die opkomt voor de belangen van de uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk.

Met het samengaan van de 5 verenigingen willen wij ervoor zorgen dat het onderlinge (lokale) uitvaartwezen, het zogenaamde Noaberschap, in stand wordt gehouden.

Het belang van het Noaberschap wordt onderschreven door het feit dat dit op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland staat.

In de periode tot januari 2022 moet er nog veel werk worden verzet en zullen er besluiten op diverse gebieden moeten worden genomen.

De bij dit fusieproces betrokken verenigingen worden begeleid en geadviseerd door de Federatie van Uitvaartverenigingen in Groningen.

Volgens onze statuten is het aan u als lid om te besluiten of onze vereniging wordt opgeheven en overgaat tot fusie. Wij nodigen u dan ook uit voor deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering, om tot besluitvorming te komen.

AGENDA

  • Opening
  • Notulen vorige vergadering
  • Jaarverslagen 2019 en 2020
  • Financiële zaken:

Verslag kaskommissie

Financiële verslagen 2019 en 2020

  • Voorstel tot ontbinding van de vereniging i.v.m. fusie

Toelichting

Stemming

  • Vaststelling contributie
  • Bestuurszaken
  • Rondvraag
  • Sluiting

Het bestuur van de Begrafenisvereniging Oldehove

begrafenisverenigingoldehove@gmail.com

www.begrafenisverenigingoldehove.nl